Firemní filozofie

Politika jakosti, životního prostředí a BOZP, společnosti Merit Bau CZ a.s.

Politika jakosti




1 Vytvářet a prohlubovat dobré jméno společnosti vysoce kvalitní prací, profesionálním vystupováním zaměstnanců a aktivním přístupem k řešení přání a požadavků zákazníků.


2 Systematicky zvyšovat úroveň odborných znalostí a kvalifikaci zaměstnanců společnosti. Neustále zlepšovat přímý vztah k jakosti práce.


Politika životního prostředí




1 Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a dalších předpisů a norem, ke kterým se společnost zavázala.


2 Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojit do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.


3 Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšovat svůj environmentální profil.


4 Preventivně předcházet havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.


5 Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat. Dále pak komunikovat se zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.


Politika BOZP





1 Pro stavební činnost vytvořit podmínky pro naplnění všech zásad BOZP.


2 Dodržovat požadavky příslušné platné legislativy a požadavky investorů v oblasti BOZP.


3 Vypracovat systém, zajišťující odborné vyhledávání, posuzování a minimalizaci rizik na stavbách. Tyto informace přenést na všechny zainteresované zaměstnance a dodavatele. Tento systém v souladu s vývojem mezinárodních bezpečnostních norem neustále zlepšovat.


4 Vyžadovat od svých zaměstnanců a obchodních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.